• Privacyverklaring KV De Zwaluwen

  Dit is de privacyverklaring van korfbalvereniging KV De Zwaluwen. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons en voor een goed functioneren van KV De Zwaluwen komen wij er ook niet onderuit om persoonsgegevens te verwerken. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en hebben in deze privacyverklaring op hoofdlijnen uiteengezet welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom, met welk doel en welke rechten u heeft. Het uitgangspunt bij de verwerking van alle persoonsgegevens bij KV De Zwaluwen is dat wij alleen die persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn en waar mogelijk persoonsgegevens niet verzamelen, of deze zo snel mogelijk verwijderen of anonimiseren.

 • Ledenadministratie

  Allereerst verzamelen wij van onze leden naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres (en voor spelende leden ook een pasfoto) ten behoeve van de ledenadministratie. We hebben deze gegevens nodig om de lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren en verstrekken de gegevens van spelende leden ook aan de KNKV via Sportlink. Spelende leden worden automatisch lid van deKNKV en het doorgegeven van de gegevens is noodzakelijk voor een goed verloop van de competitie. We bewaren deze gegevens gedurende de tijd dat u lid bent tot maximaal 2 jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt éénmalig gevraagd of we contactgegevens langer mogen bewaren en gebruiken voor het toesturen van informatie over evenementen. Die gegevens bewaren we zolang de toestemming niet is ingetrokken. Naast het gebruik van de persoonsgegevens voor het voeren van de administratie, gebruiken we de gegevens ook om de leden (individueel) te informeren over nieuws, organisaties van activiteiten, evenementen etc. We gebruiken hiervoor de nieuwsbrief, de website en eventuele andere mailberichten. Wij zien dit als een noodzakelijk onderdeel voor het goed functioneren van de Vereniging. U kunt zich overigens altijd uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Bij het vermelden van teams op de website worden namen genoemd, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.

 • Financiële administratie

  Verder voeren we natuurlijk een wettelijk verplichte financiële administratie. Daarin zijn naast uw naam, (e-mail) adres en telefoonnummer, ook uw bank en betaalgegevens opgenomen. Deze gegevens worden verwerkt door onze penningmeester, boekhouder, accountant en softwareleverancier van de boekhoudsoftware en worden, indien we controle krijgen, ook verstrekt aan de belastingdienst.

 • Cameratoezicht

  Ter bewaking van onze eigendommen hebben we cameratoezicht. Bij het betreden van onze accommodatie wordt iedereen er op gewezen dat dit systeem aanwezig is. De beelden hiervan worden  beperkte tijd bewaard (maximaal 4 weken), dit als in de korte tijd erna blijkt dat er ongeregeldheden hebben plaatsgevonden. Indien voor bijvoorbeeld een aangifte beelden moeten worden gedeeld met instanties, zijn wij genoodzaakt dit,zoals u begrijpt,ongecensureerd te doen.

 • Website en social media

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van KV De Zwaluwen. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. KV De Zwaluwen raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd debetreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.We onderzoeken of we een afgeschermd deel van de website kunnen laten maken waar alleen leden toegang toe hebben, zodat we vermelding van namen op de site zoveel mogelijk kunnen vermijden, al zal dat voor selectieteams niet altijd kunnen. Op het afgeschermde deel kunnen dan wel alle namen worden vermeld. In de nieuwsbrief, die alleen naar de leden gaat, worden wel volledige namen vermeld. Op de social media pagina’s van KV De Zwaluwen(bijv. Facebook, Twitter en Instagram) worden door deze platforms meer persoonsgegevens verzameld bij bezoek en gebruik van die pagina’s dan door de Vereniging. KV De Zwaluwenheeft hier geen invloed op en ontvangt deze gegevens ook niet. We verwijzen naar het specifieke privacy-beleid van die social media platforms als u wilt weten welke gegevens worden verzameld.

 • Foto, video en wedstrijdverslagen

  Gewoonlijk zijn de wedstrijden die op onze velden of in desporthal plaatsvinden voor iedereen toegankelijk. Er kunnen dus (amateur) sportjournalisten bij wedstrijden zijn die foto’s, video en wedstrijdverslagen maken. Als spelers en/of toeschouwers daarin herkenbaar in beeld komen (of als speler genoemd staan in een wedstrijdverslag) dan is ook sprake van verwerken van persoonsgegevens. KV De Zwaluwenheeft zorgvuldig nagedacht over hoe mee omgegaan kan worden. Van belang is te weten dat voor (amateur) journalisten een zogenoemde ‘journalistieke exceptie’ geldt. Dit houdt in dat zij zich niet aan alle bepalingen van de privacywetgeving hoeven te houden en in principe beeldmateriaal en verslagen van ‘nieuws’ mogen publiceren, zonder daarvoor toestemming te vragen aan degenen die in beeld zijn of waarover geschreven wordt. Wij laten als Vereniging journalisten toe en soms kan er sprake zijnvan een live-stream. We hebben als Vereniging ook een gerechtvaardigd belang om zelf beelden en verslagen van de prestaties van onze teams te maken en als promotiemateriaal te publiceren, bijvoorbeeld op onze website en op social media. Voordat we beelden en verslagen publiceren, maken we een belangenafweging tussen het belang van KV De Zwaluwenenerzijds en het privacybelang van degenen die op de beelden te zien zijn of in een wedstrijdverslag genoemd worden anderzijds. Bij wedstrijden in een competitie, zal deze afweging, gelet op het karakter van sportbeoefening, veelal ten gunste van het belang van KV De Zwaluwenuitvallen. Eventuele verslagen of beelden van trainingen en andere (besloten) evenementen, indien en voor zover we die als Vereniging maken, zullen we niet publiceren op het publiekelijk toegankelijke deel (indien aanwezig) van onze website of op social media zonder de nadrukkelijke toestemming van degenen die te zien zijn/genoemd worden. Op de website worden, behalve bij de selectieteams, bij beelden van wedstrijden, teams of evenementen geen foto’s met vermelding van namen eronder getoond. Als u bezwaar heeft tegen het publiceren van foto’s verzoeken wij u dit door te geven.

 • Evenementen

  Ook voor de organisatie van (interne) evenementen verwerken we persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres indien via de website opgegeven) van de mensen die zich aanmelden. Denk daarbij aan activiteiten voor de jeugd of de playbackshow. We doen dit uiteraard alleenmet toestemming en de gegevens worden maximaal 30 dagen na het evenement verwijderd. Bij de kampen wordt ook naar bijzondere persoonsgegevens gevraagd als bijvoorbeeld medicijnen gebruik of allergieën. Deze gegevens worden na afloop van het kamp zo spoedig mogelijk vernietigd.

 • Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  Mocht u het idee hebben dat uw persoonsgegevens onjuist of onterecht door KV De Zwaluwenworden verwerkt, dan kunt u een verzoek om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen. U kunt zich hierbij wenden tot de privacy-coördinator (penningmeester@dezwaulwen.nl). Deze zal u vragen u te identificeren en zal u ondersteunen bijuw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, zal KV De Zwaluwenuw gegevens zo snel mogelijk verwijderen, met uitzondering van gegevens waar een wettelijke bewaartermijn voor geldt. Ook zal KV De Zwaluwenhet verzoek tot verwijdering doorgeven aan de KNKV voor zover er sprake is van een spelend lid. Spelende leden kunnen hun geregistreerde gegevens ook altijd inzien via de app van Sportlink. Verder is het belangrijk om te weten dat elk lid van de KNKV zijn eigen privacy niveau kan aanpassen via deapp. Dit privacy niveau is dan direct -binnen alle producten van Sportlink-van toepassing.

 • Verwerking door of verstrekking aan derden

  KV De Zwaluwen ontkomt er niet aan om (sommige van) uw persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld verwerkers zoals de boekhouder, accountant, softwareleveranciers en hostingpartijen. Dit heeft altijd, zoals hierboven al uitgelegd, het functioneren van KV De Zwaluwenals doel. Gegevens van spelende leden worden ook aan de KNKV verstrekt ten behoeve van het lidmaatschap van de KNKV. Tenzij er een wettelijke verplichting bestaat, zal KV De Zwaluwenin geen enkel ander geval uw persoonsgegevens aan derden verstrekken zonder uw toestemming. Indien KV De Zwaluwenuw toestemming vraagt, zal dat altijd schriftelijk zijn met uitleg van het doel van de verstrekking en een gegeven toestemming kunt u altijd intrekken.

 • Beveiliging persoonsgegevens

  KV De Zwaluwen heeft adequate maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat alleen de noodzakelijke personen binnen KV De Zwaluwenen bij de verwerkers toegang hebben tot uw gegevens.

 • Minderjarigen

  Voor minderjarigen tot 16 jaar die lid willen worden of zich anderszins ergens voor opgeven, vragen wij altijd schriftelijke toestemming van ouders of voogd om de gegevens voor dat doel te verwerken

 • Wijziging van het privacybeleid

  KV De Zwaluwenpast haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. KV De Zwaluwenraadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bijbelangrijke wijzigingen zal KV De Zwaluwener alles aan doen u via de website en indien mogelijk per e-mail te informeren.

 • Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. We hopen uiteraard dat u eerst met uw eventuele klacht bij ons komt en we het samen kunnen oplossen.

  U kunt met uw vragen altijd contact opnemen met de secretaris, via secretaris@dezwaluwen.nl.